تعرفه های ثبت نام

 ثبت نام غیر حضوری

از 2 آبان تا 30 آبان 96

تا 1 آبان

 

180.000تومان

170.000 تومان

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

230.000 تومان

220.000 تومان

ثبت نام کننده آزاد

160.000 تومان

150.000 تومان

ویژه دانشجویان

هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول شامل تخفیف 20% مبلغ پایه برای مقاله دوم، 30% مبلغ پایه برای مقاله سوم ، 40% مبلغ پایه برای مقاله چهارم و 50% مبلغ پایه برای مقاله پنجم و مقالات بعدی می باشد.

 

 

ثبت نام حضوری

از2  آبان تا 30 آبان 96

تا 1 آبان

 

210.000 تومان 

 تومان  200.000

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

260.000  تومان 

250.000تومان 

ثبت نام کننده آزاد

190.000  تومان 

180.000 تومان 

ویژه دانشجویان

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 80.000 تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول شامل تخفیف 20% مبلغ پایه برای مقاله دوم،  30% مبلغ پایه برای مقاله سوم ، 40% مبلغ پایه برای مقاله چهارم و 50% مبلغ پایه برای مقاله پنجم و مقالات بعدی می باشد.

هزینه ثبت نام حضور بدون مقاله برای هر نفر 180.000 تومان می باشد که شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و صدور گواهی شرکت در کنفرانس نیز می باشد.