محل برگزاری کنفرانس

آدرس محل برگزاری کنفرانس: تهران - دانشگاه شهید بهشتی- تالار مولوی

نقشه