کمیته علمی

مهندس پیام شیخ محمدی   ........     دانشگاه غیردولتی- غیر انتفاعی میعاد

 

دکتر احمد کریمیان   ................     دانشگاه غیردولتی- غیر انتفاعی میعاد

 

مهندس سیامند محمدکریمی   ..............     دانشگاه غیردولتی- غیر انتفاعی میعاد

 

دکتر احسان حیدری زادی   ........     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- غرب

 

خانم دکتر مینا حاجیان   ................     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب

 

دکتر پیمان پیله چی ها   ..............      موسسه آموزش عالی کوثر

 

 

دکتر محمدهادی کابلی   ........      دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

 

خانم دکتر لیلا زارع   ................       دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

 

دکتر سردار مولانی   ........     دانشگاه غیردولتی- غیر انتفاعی میعاد

 

مهندس آرمان باریکان    ................      دانشگاه غیردولتی- غیر انتفاعی میعاد

 

مهندس امید محمدی   ..............      دانشگاه غیردولتی- غیر انتفاعی میعاد

 

 

دماوند