گواهی شرکت در کنفرانس


به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کنفرانس می رساند، برای شرکت کنندگان بدون مقاله در کنفرانس گواهی شرکت در کنفرانس صادر می گردد.